Wygrana przed NSA w Warszawie oraz SOKiK

W ostatnim czasie zapadły dwa ważne rozstrzygnięcia na skutek skarg wniesionych przez radcę prawnego Filipa Wasilewskiego, które uchyliły:
– decyzję Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za niestosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzonych w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. , gdzie przypomniano organowi, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła wprowadza ochronę przed wprowadzanymi ograniczeniami i co najważniejsze przesłanki tej ochrony (wskazane w tym rozporządzeniu) aktualizują się – wbrew twierdzeniom URE – bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków – zob. wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), sygn. akt XVII AmE 352/18;
– wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz wszystkie rozstrzygnięcia administracyjne wydane w sprawie rekultywacji terenu pokopalnianego (tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Starosty), gdzie głównym zarzutem kasacyjnym było oparcie rozstrzygnięć na decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, która okazała się po wielu latach od dnia jej wydania nieostateczna i wskutek cofnięcia przez spółkę wniosku o jej wydanie wyeliminowana z obrotu prawnego – zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26.11.2020 r., II OSK 1575/18
Wygrana przed NSA w Warszawie oraz SOKiK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.