Dzień: 3 maja 2021

SUKCES

Wyrokiem z dnia 09.04.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę naszego Klienta na rozstrzygnięcie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, który utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy, wskazując m.in., że: w przypadku zbiegu środków zaskarżenia to organ, nie zaś skarżący, wybiera w interesie strony tryb załatwienia sprawy, który w pierwszej kolejności powinien zostać rozpatrzony z uwzględnieniem interesu społecznego oraz słusznego interesu strony; organ pierwszej instancji prawidłowo dał pierwszeństwo w rozpatrzeniu złożonego zażalenia od postanowienia […]