SUKCES

Wyrokiem z dnia 09.04.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę naszego Klienta na rozstrzygnięcie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, który utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy, wskazując m.in., że:
w przypadku zbiegu środków zaskarżenia to organ, nie zaś skarżący, wybiera w interesie strony tryb załatwienia sprawy, który w pierwszej kolejności powinien zostać rozpatrzony z uwzględnieniem interesu społecznego oraz słusznego interesu strony;
organ pierwszej instancji prawidłowo dał pierwszeństwo w rozpatrzeniu złożonego zażalenia od postanowienia PINB, albowiem w ramach postępowania zażaleniowego będą również badane przesłanki określone w art. 156 k.p.a., a więc całkowicie nieracjonalnym byłoby wcześniejsze prowadzenie postępowania nadzwyczajnego.
Tymczasem w interesie naszego Klienta było rozpoznanie sprawy przez organy w pierwszej kolejności przez pryzmat przesłanek wskazanego trybu postępowania, co też podniesiono w skardze.
W efekcie rozpoznania środka zaskarżenia wniesionego przez radcę prawnego Filipa Wasilewskiego z PDFW Lawyers Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanął po stronie naszego Klienta i uchylił niezgodne z prawem rozstrzygnięcie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz organu I instancji administracyjnej.
SUKCES

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.