Aktualności

Nowa publikacja – prawo lokalowe

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym, zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182) dalej –  u.o.p.l.   regulującej m.in. obowiązek gmin zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Część nowych regulacji obejmuje kwestie związane z możliwością weryfikacji dochodów oraz stanu majątkowego osób ubiegających się o najem lokali komunalnych oraz osób już wynajmujących te lokale. W rezultacie gminy […]

Zapraszamy na szkolenie

14.06.2021  o godz. 13:00 zapraszamy na webinarium pod tytułem  „Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gminy oraz zmiany przepisów od 1 lipca 2021 r.” organizowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer, które ma przyjemność poprowadzić  ekspert  z kancelarii PDFW Lawyers  radca prawny Filip Wasilewski. W ramach przedmiotowego szkolenia zostaną omówione m.in. podstawowe zagadnienia ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego pod kątem uprawnień i zadań JST w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Więcej na temat […]

SUKCES

Wyrokiem z dnia 09.04.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę naszego Klienta na rozstrzygnięcie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, który utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy, wskazując m.in., że: w przypadku zbiegu środków zaskarżenia to organ, nie zaś skarżący, wybiera w interesie strony tryb załatwienia sprawy, który w pierwszej kolejności powinien zostać rozpatrzony z uwzględnieniem interesu społecznego oraz słusznego interesu strony; organ pierwszej instancji prawidłowo dał pierwszeństwo w rozpatrzeniu złożonego zażalenia od postanowienia […]

Pozytywne rozstrzygnięcia dla Klientów Kancelarii PDFW Lawyers !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 1. decyzją Nr 1205/2020 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchyla decyzję PINB we Wrocławiu nakładającą przedwcześnie na naszego Klienta obowiązek wykonania szeregu robót przy budynku wielorodzinnym. 2. postanowieniem Nr 63/2021 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił przywrócenia stronie przeciwnej terminu na wniesienie zażalenia od postanowienia PINB dla powiatu wrocławskiego. 3. decyzją nr 5/21 PINB w Środzie Śląskiej, po 8 latach prowadzenia postępowania w sprawie samowoli budowlanej, umarza postępowanie w tej […]

Nowa specjalistyczna publikacja.

   Mec. Filip Wasilewski, radca prawny z kancelarii PDFW Lawyers omówił w komentarzu , Standardy energooszczędności w budownictwie w 2021 r. – szanse i kontrowersje, LEX/el. 2020 – wchodzące w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., które podnoszą standardy energooszczędności w budownictwie od 2021 r. Niniejsze opracowanie przybliża tematyka oraz wskazuje jakie szanse i kontrowersje są związane z przedmiotową […]