Podstawowe obszary pomocy prawnej

Obszary:

PDFW świadczy na rzecz swoich Klientów usługi kompleksowego doradztwa w zakresie umów w obrocie gospodarczym i handlowym.

Umowy zawierane przez przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności są podstawą jego funkcjonowania, niezależnie od wielkości czy formy, w której prowadzony jest biznes. Z tego względu zawsze doradzamy naszym Klientom zwrócenie szczególnej uwagi na treść zawieranych umów.

Z naszego doświadczenia wynika, że dobrze skonstruowana umowa pozwala uniknąć komplikacji i wątpliwości na etapie jej wykonywania. Nierzadko byliśmy świadkami kosztownych i długotrwałych sporów sądowych, których w naszej opinii można byłoby uniknąć, zwracając baczną uwagę na treść zawieranych umów.

Nasze doradztwo w tym zakresie sprowadza się między innymi do projektowania, opiniowania oraz negocjowania treści całych umów czy też poszczególnych postanowień umownych.

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw karnych oraz karnoskarbowych . Działania obejmują przede wszystkim:

 • reprezentowanie naszych Klientów oraz ich pracowników, jako obrońcy lub pełnomocnicy, w śledztwach i postępowaniach sądowych;
 • kwalifikację ryzyka działań gospodarczych pod względem odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze;
 • wdrażanie rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w tym: przeprowadzenie audytu struktury przedsiębiorstwa, opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur i rozwiązań organizacyjnych,  reprezentacja podmiotu zbiorowego w sprawach kontrolnych i sądowych;
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz i raportów dotyczących zagadnień z zakresu prawa karnego oraz procedury karnej;
 • pociąganie do odpowiedzialności karnej za wykorzystywanie informacji poufnych;
 • pociąganie do odpowiedzialności karnej z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji;
 • pociąganie do odpowiedzialności karnej za naruszenia prawa własności przemysłowej oraz praw autorskich.

 

Oferujemy doradztwo, wsparcie w bieżących sprawach korporacyjnych, jak również w procesach tworzenia oraz restrukturyzacji struktur organizacyjnych.

Zmierzamy do poznania charakterystyki naszych Klientów dążąc do dostosowania sposobu i form świadczenia obsługi korporacyjnej do indywidualnych potrzeb Klienta oraz jego przedsiębiorstwa, proponujemy rozwiązania  optymalizacyjne wewnętrznych struktur korporacyjnych oraz konstrukcji holdingowych.

W sferze spraw korporacyjnych, zapewniamy m.in.:

 • bieżące doradztwo i obsługę  przedsiębiorców w sprawach korporacyjnych;
 • consulting w zakresie wyboru optymalnej pod względem prawnym, podatkowym oraz w aspekcie zarządzania ryzykiem formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • doradztwo i reprezentację przy zakładaniu działalności gospodarczej;
 • obsługę procesów tworzenia podmiotów – spółek osobowych, spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń;
 • analizę, opracowanie koncepcji oraz realizację procesów restrukturyzacyjnych (łączenie, podział, przekształcenie);
 • analizę oraz tworzenie struktur holdingowych;
 • wsparcie prawne w procesach tworzenia spółek zagranicznych – Słowacja, Niemcy, Wielka Brytania, Cypr, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 • obsługę tworzenia oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów spółek, statutów, regulaminów Zarządu, regulaminów Rady Nadzorczej,  uchwał organów spółki,  wewnętrznych zarządzeń i okólników;
 • bieżącą obsługę organów spółek;
 • reprezentację Klientów w zakresie spraw rejestrowych;
 • prowadzenie i zastępstwo podczas posiedzeń Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia;
 • doradztwo oraz obsługę procesów likwidacyjnych w tym w zakresie reprezentacji przed sądem oraz opracowania niezbędnej dokumentacji.

 

Reprezentujemy  Klientów przed sądem w postępowaniu spadkowym:

 • dziedziczenie ustawowe – spadek nabywany na podstawie ustawy
 • dziedziczenie testamentowe – nabycie spadku na podstawie testamentu

Nasza reprezentacja obejmuje postępowania spadkowe o:

 • zachowek
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego
 • zmniejszenie zapisu
 • stwierdzenie nabycia spadku (testament, ustawa)
 • podział spadku
 • zabezpieczenie spadku
 • spis inwentarza
 • wyjawienie przedmiotów spadku

Doradzamy w zakresie:

 • bieżącej obsługi prawnej pracodawców;
 • restrukturyzacji działalności klientów;
 • regulacji wewnętrznych, obejmujących nowatorskie rozwiązania;
 • zwolnień grupowych oraz likwidacji zakładów pracy;
 • zasad wynagradzania kadry menadżerskiej oraz systemów motywacyjnych dla pracowników;
 • rozwiązywania sporów z pracownikami.

W dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego, oferujemy pomoc prawną dotyczącą m. in.:

 • udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o rozwód lub separację,
 • udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o podział majątku wspólnego,
 • udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o alimenty,
 • udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o ubezwłasnowolnienie,
 • udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa,
 • udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o ustalenie kontaktów z małoletnimi.

PDFW oferuje kompleksowe prowadzenie spraw:

  • pozwoleń na budowę i legalizacji samowoli budowlanych;
  • rent planistycznych oraz opłat adiacenckich;
  • środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;
  • byłych właścicieli oraz następców prawnych byłych właścicieli tzw. gruntów warszawskich w odzyskaniu utraconych przez nich praw własności bądź uzyskaniu odszkodowań;
  • cofnięcia pozwolenia na broń;
  • planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • dotyczących wpisu do rejestru zabytków;
  • o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym;
  • z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • z zakresu dróg publicznych i transportu;
  • dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego tzw. mienia zabużańskiego;
  • z zakresu wywłaszczenia oraz z komunalizacji mienia;
  • dotyczących scalania i wymiany gruntów;
  • geodezji i kartografii;
  • z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania;
  • cudzoziemców;
  • ochrony własności przemysłowej;
  • dotyczących koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych;
  • obejmujących prawo geologiczne i górnicze.
“Kategorie dobra i zła przypisane są do nauki o moralności a nie do wymiaru sprawiedliwości.”
Aut. nieznany

Dodatkowe usługi

Szkolenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów prowadzimy szkolenia, dedykowane przede wszystkim dla kadry menedżerskiej, działów HR oraz członków organów zarządzających.

Mediacje

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, polegająca na działaniu osoby trzeciej- mediatora, którego zadaniem jest pomoc stronom w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania. Mediacja umowna – odbywa się najczęściej, jeżeli strony sporu widzą możliwość polubownego rozwiązania jeszcze zanim sprawa została skierowana do sądu. Strony zgodnie wybierają osobę mediatora, z którym zawierają umowę o mediację oraz umowę o przeprowadzenie mediacji. W razie zawarcia ugody może zostać ona złożona w sądzie celem jej zatwierdzenia. Ugoda zatwierdzona przez Sąd jest równoważna wyrokowi sądowemu i może być podstawą do wszczęcia egzekucji. PDFW Lawyers prowadzi mediacje w siedzibie swojej kancelarii.

Pośrednictwo

PDFW Lawyers współpracuje przy rozwiązywaniu problemów prawnych Klientów kancelarii z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami, psychologami oraz detektywami.

Let's Talk

Join Our Team