Obszar doradztwa

Podstawowy zakres usług

Podstawowa obsługa prawna obejmuje typowe problemy wynikające w szczególności z:

 • prawa spółek;
 • prawa cywilnego;
 • prawa pracy;
 • prawa karnego;
 • prawa rodzinnego.

Specjalistyczna praktyka

Świadczymy nasze usługi w dziesięciu  specjalistycznych sektorach: Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny; Infrastruktura i Budownictwo; Nieruchomości; Sektor Usług Finansowych; Nowe Technologie i Telekomunikacja; Przemysł Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia; Media; Przemysł Obronny i Lotnictwo, Private Equity oraz FMCG, Handel Detaliczny i Motoryzacja.

Doradzamy  w zakresie:

 • krajowych oraz transgranicznych transakcji finansowania przedsiębiorstw (corporate finance) i akwizycji (acquisition finance);
 • finansowań typu: project finance, mezzanine, leasing;
 • refinansowań;
 • roszczeń frankowych;
 • nabywania i zbywania pakietów wierzytelności kredytowych;
 • cash-poolingu;
 • działalności consumer finance;
 • planowania i wdrażania struktur prawnych i podatkowych;
 • badań due diligence potencjalnych kredytobiorców;
 • dokumentacji finansowania i jej negocjacjach;
 • standardowych wzorów umów i regulaminów;
 • kwestii regulacyjnych.

Doradzamy w zakresie:

 • regulacji dotyczących zagadnień prawa energetycznego, w tym zagadnień taryfowych, umów i w sprawach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
 • procesów legislacyjnych;
 • projektów prywatyzacyjnych, konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych związanych z wymogami prawa, jak i wynikających ze strategii firm;
 • procesów inwestycyjnych, negocjacjach dotyczących umów oraz prowadzenia spraw spornych z wykonawcami;
 • energii odnawialnej, energetyki jądrowej oraz gazu łupkowego.

Doradzamy w zakresie:

 • badań due diligence nieruchomości;
 • transakcji sprzedaży nieruchomości, w tym skomercjalizowanych obiektów handlowych, biurowych i magazynowych;
 • lokalizacji inwestycji;
 • obsługi prawnej procesu budowlanego;
 • umów najmu i dzierżaw oraz procesów komercjalizacji obiektów biurowych, magazynowych i handlowych;
 • finansowania projektów,
 • negocjacji z podmiotami finansującymi nabywanie nieruchomości lub realizację inwestycji;
 • zarządzania nieruchomościami;
 • postępowań sądowych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Doradzamy w zakresie:

 • wszelkich aspektów działalności podmiotów z sektora life sciences: producentów leków i suplementów diety, szpitali i placówek medycznych, producentów żywności, a także inwestorów branżowych;
 • spraw korporacyjnych, fuzji i przejęć, umów inwestycyjnych, prawa konkurencji, własności intelektualnej, zamówień publicznych i innych;
 • zakładania i prowadzenia podmiotów opieki zdrowotnej;
 • odpowiedzialności podmiotów opieki zdrowotnej i lekarzy;
 • procesów legislacyjnych;
 • planów opieki zdrowotnej i dodatkowych ubezpieczeń dedykowanych sektorowi life science.

Doradzamy w zakresie:

 • ochrony własności intelektualnej, ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz nowych technologii;
 • e-commerce, w tym z uwzględnieniem elementów transgranicznych;
 • kampanii reklamowych i marketingowych, w tym produktów sensytywnych (opiniujemy koncepcje marketingowe, przygotowujemy i negocjujemy umowy);
 • ochrony marek i produktów;
 • programów komputerowych, automatyzacji procesów produkcyjnych i robotyki, zastosowania sztucznej inteligencji;
 • wszelkich aspektów działalności producentów telewizyjnych, nadawców, dystrybutorów, instytucji kultury oraz wydawców książek i prasy w ich bieżącej działalności, a także w postępowaniach sądowych oraz działalności związanej z kształtowaniem prawa;
 • wprowadzania na rynek unikalnych aplikacji i systemów IT, w tym w związku z działalnością marketingową;
 • ochrony danych osobowych i prywatności;
 • prawa telekomunikacyjnego i prawa pocztowego oraz działalności operatorów telekomunikacyjnych.

Doradzamy w zakresie:

 • polskiego jak i unijnego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody;
 • sporządzania opinii prawnych;
 • postępowań przed organami administracyjnymi i sądami;
 • analiz stanu prawnego, audytów środowiskowych oraz raportów due diligence;
 • ochrony środowiska w związku z prowadzeniem różnorodnych inwestycji;
 • regulacji prawnych związanych ze zmianami klimatycznymi.

Doradzamy w zakresie:

 • korzystania przez przedsiębiorców ze środków z funduszy unijnych i krajowych;
 • działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne;
 • umów o dofinansowanie;
 • audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • pomocy w kontaktach z instytucjami publicznymi;
 • postępowań w sprawie pomocy publicznej prowadzonych przez Komisję Europejską oraz organy krajowe.

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • kompleksowa obsługa projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • doradztwo na rzecz przedsiębiorców otrzymujących wsparcie i organów udzielających pomocy publicznej;
 • szkolenia dotyczące różnych aspektów pomocy publicznej organizowane w Polsce i zagranicą.
 

Doradzamy w zakresie:

 • prawa konkurencji, w tym w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, zgłaszania zamiaru koncentracji;
 • polityki handlowej i cenowej;
 • oceny zgodności umów handlowych z przepisami o ochronie konkurencji oraz z regulacjami dotyczącymi zatorów płatniczych;
 • procesów tworzenia sieci dystrybucyjnych i franchisingowych;
 • prawa konsumenckiego, w tym w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych;
 • przewagi kontraktowej;
 • postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów;
 • oceny zgodności produktów wprowadzanych na rynek (product compliance);
 • programów compliance.

Doradzamy:

 • inwestorom instytucjonalnym, funduszom private equity i venture capital w kwestiach dotyczących transakcji lokalnych i międzynarodowych;
 • na każdym etapie rozwoju organizacyjnego i finansowania projektów start-upowych, aż do momentu wyjścia z inwestycji;
 • w kwestiach kluczowych dla rozwoju start-upu, w tym związanych z ochroną własności intelektualnej, finansowaniem i programami premiowymi (akcjonariaty pracownicze, vesting);
 • w prawnych aspektach tworzenia, wprowadzania i finansowania innowacji, badań R&D i komercjalizacji ich wyników.

Doradzamy:

– w procesach restrukturyzacyjnych w zakresie:

 • struktury prawnej przedsiębiorstw objętych restrukturyzacją;
 • procesów due diligence;
 • dokumentacji restrukturyzacyjnej;
 • negocjacji (w tym z pracownikami);
 • postępowań związanych z procesem restrukturyzacji;
 • relacji z pracownikami i związkami zawodowymi;
 • nadzoru prawnego nad całością procesu;

– w postępowaniach upadłościowych w zakresie:

 • strategii działań prawnych (z perspektywy dłużników i wierzycieli);
 • sądowych i pozasądowych porozumień z wierzycielami;
 • postępowań egzekucyjnych, likwidacyjnych oraz upadłościowych (w tym z elementem transgranicznym);
 • dokumentacji związanej z procesami upadłościowymi;
 • dokumentów dotyczących konwersji i umarzania wierzytelności.

Doradzamy w zakresie:

 • oznakowania produktu (labelling), w tym analizy etykiet produktów spożywczych;
 • zgodności produktu z wymogami prawnymi;
 • umów handlowych, w tym umów dostawy produktów spożywczych, umów międzynarodowej sprzedaży towarów, umów najmu powierzchni handlowych;
 • kontroli żywności prowadzonych przez ograny kontroli i inspekcji żywnościowych, w tym opracowywanie strategii postępowania w przypadku kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia;
 • sporów z zakresu nieuczciwej konkurencji i ochrony konsumenckiej, a także prawa żywnościowego;
 • postępowań reklamacyjnych;
 • reklamy i promocji produktów, w tym spożywczych.

Doradzamy w zakresie:

 • przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, również jako biegły lub pełnomocnik Zamawiającego;
 • wewnętrznych regulaminów zakupowych;
 • procedur zamówieniowych prowadzonych przez podmioty niezobowiązane do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych;
 • projektów w trybie koncesji oraz partnerstwa publiczno- prywatnego;
 • przygotowania/weryfikacji ofert i wniosków, a także w uzyskiwaniu przez wykonawców niezbędnych dokumentów (również od podmiotów zagranicznych);
 • postępowań spornych. reprezentując zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami oraz urzędami;
 • procesów negocjacyjnych.

Doradzamy w zakresie postępowań:

 • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach gospodarczych i cywilnych;
 • przed Sądem Najwyższym;
 • przed sądami polubownymi, stałymi i ad hoc;
 • zabezpieczających;
 • egzekucyjnych;
 • przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • przed szczególnymi organami jurysdykcyjnymi, takimi jak: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, komisje ds. przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • przed sądami powszechnymi w sprawach karnych gospodarczych.

Doradzamy w zakresie:

 • badań due diligence (po stronie kupującego i sprzedającego);
 • negocjacji;
 • umów i innych dokumentów transakcyjnych i około-transakcyjnych;
 • relacji z pracownikami i związkami zawodowymi;
 • nadzoru nad całym procesem transakcyjnym;
 • po-transakcyjnych zmian w organizacji (w tym zmiany w strukturze korporacyjnej i procesy restrukturyzacyjne).

Let's Talk

Join Our Team