Rok: 2020

Kolejne dobre informacje dla naszych Klientów

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie postanowieniem Nr 1920/20 wydanym po złożeniu zażalenia przez radcę prawnego Filipa Wasilewskiego uchylił w całości zaskarżone rozstrzygnięcie i umorzył postępowanie wszczęte w sprawie legalności wybudowania budynku, wobec którego organ nadzoru budowlanego chciał naliczyć opłatę legalizacyjną w wysokości 250 000 tysięcy złotych.

Wygrana kancelarii PDFW LAWYERS !

Wygrana kancelarii PDFW LAWYERS ! Organ nadzoru budowlanego stopnia wojewódzkiego w dniu 7.12. 2020 r. uchylił bezprawne rozstrzygnięcie PINB wstrzymujące roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budowy magazynu paliw kwalifikowanej błędnie przez organ jako stacja paliw, przesądzając jednocześnie w administracyjnym toku instancji, że wskazana inwestycja nie stanowi samowoli budowlanej. Tym samym Klient naszej kancelarii uniknął konieczności przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego i zapłaty opłaty legalizacyjnej mogącej wynosić kilkaset tysięcy złotych, pomimo tego, że nie dopuścił się popełnienia […]

Wygrana przed NSA w Warszawie oraz SOKiK

W ostatnim czasie zapadły dwa ważne rozstrzygnięcia na skutek skarg wniesionych przez radcę prawnego Filipa Wasilewskiego, które uchyliły: – decyzję Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za niestosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzonych w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. , gdzie przypomniano organowi, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i […]

19.09.2020 weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym weszła w życie 19 września 2020 r.   Zawiera ona szereg rozwiązań, których aspekt praktyczny ma przynieść szereg korzyści dla uczestników procesu inwestycyjnego. Oto najważniejsze z nich: Zmiana definicji legalnej dotyczącej obszaru oddziaływania obiektu. Wykreślono w definicji tego pojęcia wyrażenie „w zagospodarowaniu”.  W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej  wskazano, że „Prawo budowlane powinno zajmować się jedynie tą formą zagospodarowania, która dotyczy obiektów budowlanych, a zatem jedynie […]